V rámci auditu kompletne mapujeme a hodnotíme aktuálny stav a zároveň navrhujeme riešenia smerujúce k odstráneniu nedostatkov. Cieľom auditu je poskytnúť zákazníkovi kvalifikované informácie (návrhy a konkrétne riešenia), ktorých uplatnením je umožnené optimálne využívanie zdrojov pri plnení obchodných plánov.

Analýzou skúmame procesy, štruktúry a informácie, týkajúce sa akýchkoľvek oblastí vášho podnikania a vytvárame predpoklady správneho rozhodovania do budúcnosti. Úlohou analýzy je určiť, ktoré činitele a s akou intenzitou sa podieľali na vytvorení aktuálnej situácie.

Realizáciou štúdie realizovateľnosti poskytujeme odpoveď na otázku, či daný projekt za existujúcich obmedzení a rizík je možné realizovať v danom čase a či očakávané prínosy riešenia sú v akceptovateľnom pomere k investíciám potrebným pre realizáciu projektu.

IQUAP vykonáva najmä:

  • audit informačného systému,
  • audit ERP systému (SAP),
  • personálny audit,
  • finančnú analýzu,
  • SWOT analýzu,
  • analýzu trhu,
  • procesnú analýzu,
  • štúdie realizovateľnosti.