Projektový manažment predstavuje plánovanie, organizovanie, sledovanie a kontrolu všetkých aspektov projektu, ako aj motivovanie členov projektového tímu pre dosiahnutie zámerov a cieľov projektu.

Cieľom projektového manažmentu je optimalizácia:

  • nákladov projektu,
  • spotreby času,
  • kvality projektu.

Pri riadení projektov sa zameriavame na nasledovné činnosti:

  • plánovanie - definovanie cieľa a z neho odvodených špecifických cieľov a aktivít potrebných pre dosiahnutie týchto cieľov,
  • organizovanie - organizovanie ľudí, zhromažďovanie, získavanie a organizovanie zdrojov potrebných pre realizáciu projektu,
  • kontrola - monitorovanie a udržiavanie projektu,
  • zmena - techniky pre zistenie potreby zmeny.

Prvoradou úlohou našich konzultantov pri riadení projektu je zabezpečiť dosiahnutie všetkých cieľov projektu s rešpektovaním špecifík daného projektu. IQUAP sa opiera o bohaté skúsenosti svojich projektových manažérov a členov projektového tímu. Sme schopní prispôsobiť sa projektovým metodikám zákazníka alebo použiť štandardné metodiky (PRINCE2, PMI), ktoré využívame v procese riadenia projektov.

Dohľad nad zabezpečovaním kvality projektov (Quality Assurance) je dôležitým nástrojom, nezávislým na vlastnom riadením projektov, ktorým zaisťujeme splnenie cieľov projektu. Zabezpečovanie kvality sa skladá z nezávislého hodnotenia výsledkov projektu, ktoré sú formalizované v dokumentoch (Správa o stave projektu) a ďalej pokračujúcou podporou riadenia organizácie v rámci životného cyklu projektu.

Vysoká profesionalita a skúsenosti našich konzultantov z rôznych odborov zabezpečujú konzistentné poskytovanie služieb Quality Assurance podľa potrieb zákazníka.