V rámci riadenia podnikových procesov (Business Process Management) zabezpečujeme systematickú identifikáciu, vizualizáciu, meranie, hodnotenie a neustále zlepšovanie procesov využitím metód a nástrojov založených na procesnom prístupe. Základom procesného riadenia je procesný model (procesná mapa), ktorý opisuje hlavné procesy, subprocesy a aktivity a zahŕňa aj vzájomné väzby.

Životný cyklus BPM projektov sa skladá štandardne z fáz:

 • Návrh a modelovanie procesov
  • Identifikácia činností vykonávaných organizáciou
  • Zakreslenie identifikovaných činností do procesnej mapy
  • Identifikovanie úzkych miest procesov
  • Vytvorenie návrhov optimalizácie procesov, vyhodnotenie možných alternatív návrhov optimalizácie
  • Vypracovanie plánu implementácie procesov do praxe a dopadov zmien
 • Implementácia procesov
  • Návrh a realizácia podrobných krokov na zmenu stavu
  • Dohľad nad implementáciou a správnym aplikovaním navrhnutých zmien
  • Zavedenie zmien do rutinnej prevádzky
 • Monitorovanie a optimalizácia procesov
  • Zber podkladov pre štatistické vyhodnotenie cieľov navrhnutých procesov
  • Určenie ďalších opatrení (DMAIC cyklus)

Nami poskytované BPM riešenia umožňujú vytvárať, vykonávať, riadiť a monitorovať komplexné procesy, pričom ponúkame efektívne riešenia, schopné prispôsobiť sa meniacemu prostrediu. Pri realizácii BPM projektov využívame nielen jednoduchšie programy (Microsoft Visio) ale aj sofistikované softvérové nástroje (napr. ARIS, IBM Websphere, Enterprise Architect).