Úlohou riadenia ľudských zdrojov je zabezpečovanie adekvátnej pracovnej sily, odborný a osobnostný rozvoj zamestnancov a efektívne využívanie ľudského potenciálu za účelom dosiahnutia a udržania konkurencieschopnosti, hodnoty a dlhodobej prosperity organizácie.

Pomáhame nastaviť systém riadenia ľudských zdrojov, ktorého účelom je stotožniť ciele zamestnancov so strategickými cieľmi organizácie a vytvoriť taký štýl práce, aby sa prejavil ako konkurenčná výhoda organizácie s priamym odrazom v jej výsledkoch.

Zameriavame sa najmä na:

  • výber a získavanie zamestnancov,
  • adaptáciu zamestnancov,
  • vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, plánovanie kariéry,
  • motiváciu, odmeňovanie a stabilizáciu zamestnancov,
  • rozvoj a hodnotenie pracovného výkonu zamestnancov,
  • meranie spokojnosti zamestnancov,
  • mystery shopping.