Poskytujeme širokú škálu služieb Governance, Risk and Compliance, ktoré predstavujú nástroj riadenia pre analýzu rizík, plánovanie, dokumentáciu, reportovanie, sledovanie a vyhodnocovanie zistení a nápravných opatrení. Zabezpečuje riadenie podniku, rizík a zhody s normami a legislatívou. 

Governance  nastavenie obchodnej stratégie a cieľov spoločnosti, identifikovanie rizík, stanovenie a rozvoj firemnej kultúry a hodnôt a monitorovania výkonu
Risk manažment     stanovenie zodpovedajúcej stratégie riadenia rizík a nápravných opatrení vrátane identifikácie a hodnotenia rizík, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť dosiahnuť ciele spoločnosti a tým zabezpečiť jej konkurenčnú výhodu
Compliance zabezpečenie dodržiavania zákonov, predpisov, firemnej politiky a postupov a záväzkov zainteresovaných strán 

Zameriavame sa na: 

  • strategické riadenie,
  • riadenie rizík,
  • programový manažment,
  • zmenový manažment organizácie,
  • riadenie zhody (Compliance),
  • riadenie fúzií a akvizícií.