Jedným z hlavných cieľov informatizácie a zavedenia procesného riadenia je aj automatizácia úloh. Ponúkame nielen zmapovanie a návrh fungovania organizácie z procesného pohľadu, ale aj optimalizáciu návrhu vzhľadom na možnosti existujúcich informačných systémov v organizácii a možností ich rozvoja a vzájomného prepojenia na dosiahnutie optimálneho fungovania. Prehľad v informačných technológiách a znalosť produktov z oblasti ERP, CRM, PLM, DWH je základom pre konzultácie pri návrhu nového systému alebo modulu k existujúcemu riešeniu. Takisto ponúkame prehľad a poradenstvo pri výbere riešení, ich prepojenie s rozšírenými riešeniami DMS, CMS, WFM, DBMS.

Realizujeme projekty návrhu a vývoja IS proprietárnych riešení v rôznych oblastiach.

Podľa potrieb a štádia procesu návrhu a vývoja IT produktu poskytujeme poradenstvo v štandardizácii procesu vývoja a aplikáciu osvedčených postupov najmä Rational Unified Process a agilné metódy riadenia na potrebné časti procesu.

Naši konzultanti disponujú znalosťami a skúsenosťami v oblasti vývoja IS, ktoré zaručujú kvalitné výstupy návrhov. Preferujeme použitie UML.

IQUAP vykonáva najmä:

  • zmapovanie cieľov a požiadaviek riešenia, vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, vypracovanie podkladov pri výbere a obstarávaní IS,
  • zmapovanie súčasného stavu a detailný funkčný návrh rozšírenia/nového IS,
  • návrh architektúry,
  • projektové riadenie vývoja IS,
  • formalizovanie a úprava metodiky pre projekty, postupy a výstupné dokumenty,
  • automatizované funkčné a výkonnostné testovanie.